مخبر - 1397/07/10 - برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول اعلام شد

برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول اعلام شد
ساعت24-کمیته مسابقات برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال در فصل98-97 را اعلام کرد.‏
برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول اعلام شد

کمیته مسابقات برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال در فصل98-97 را اعلام کرد.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته هشتم
دوشنبه 23 مهر 97
گل گهر سیرجان- مس رفسنجان- ساعت 14:45 – ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
بادران تهران- قشقایی شیراز- ساعت 15:15 – ورزشگاه نفت(تهرانسر) تهران
مس کرمان -خونه به خونه مازندران- ساعت 15:15 – ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
سه شنبه 24 مهر 97
آلومینیوم اراک- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه امام خمینی اراک
فجرسپاسی شیراز – نود ارومیه- ساعت 15:15 – ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری تبریز -کارون اروند خرمشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
شهرداری ماهشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت 17:15 – ورزشگاه شهداء ماهشهر
هفته نهم
یکشنبه 29 مهر 97
مس رفسنجان- اکسین البرز- ساعت 15:15 – ورزشگاه شهداء رفسنجان
قشقایی شیراز- گل گهر سیرجان- ساعت 15:15 – ورزشگاه پارس شیراز فارس
خونه به خونه مازندران- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه شهداء سیمرغ
دوشنبه 30 مهر 97
نود ارومیه- شهرداری ماهشهر- ساعت 15– ورزشگاه تختی ارومیه
ملوان بندر انزلی- فجرسپاسی شیراز- ساعت 15:15 – ورزشگاه تختی انزلی
استقلال جنوب تهران -شهرداری تبریز- ساعت 15:15 – ورزشگاه پاس قوامین تهران
کارون اروند خرمشهر- مس کرمان - ساعت 18:10 – ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
هفته دهم
یکشنبه 6 آبان
گل گهر سیرجان -کارون اروند خرمشهر - ساعت 14:45– ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
شهرداری تبریز -ملوان بندر انزلی- ساعت 15– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
بادران تهران -استقلال جنوب تهران- ساعت 15– ورزشگاه نفت(تهرانسر) تهران
فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان- ساعت 15– ورزشگاه پارس شیراز
آلومینیوم اراک -خونه به خونه مازندران - ساعت 15– ورزشگاه امام خمینی اراک
اکسین البرز- قشقایی شیراز- ساعت 15– ورزشگاه انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت 17– ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
هفته یازدهم
یکشنبه 13 آبان 97
خونه به خونه مازندران- شهرداری ماهشهر - ساعت 14:45– ورزشگاه شهداء سیمرغ
شهرداری تبریز- بادران تهران - ساعت 15– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک ساعت 15– ورزشگاه پارس شیراز
استقلال جنوب تهران- گل گهر سیرجان - ساعت 15– ورزشگاه پاس قوامین تهران
ملوان بندر انزلی -اکسین البرز - ساعت 15– ورزشگاه تختی انزلی
کارون اروند خرمشهر -شاهین شهرداری بوشهر - ساعت 177– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
دوشنبه14 آبان 97
مس رفسنجان- مس کرمان - ساعت 14:45– ورزشگاه شهداء رفسنجان

هفته دوازدهم
یکشنبه 20 آبان 97
بادران تهران -ملوان بندر انزلی – ساعت 14:30- ورزشگاه نفت(تهرانسر) تهران
آلومینیوم اراک -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه امام خمینی اراک
نود ارومیه - قشقایی شیراز– ساعت 14:30- ورزشگاه تختی ارومیه
اکسین البرز -خونه به خونه مازندران– ساعت 14:30- ورزشگاه انقلاب کرج
فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز– ساعت 14:30- ورزشگاه پارس شیراز
مس کرمان - استقلال جنوب تهران– ساعت 14:30- ورزشگاه امام علی(ع)کرمان
شهرداری ماهشهر- مس رفسنجان– ساعت 15:30- ورزشگاه شهداء ماهشهر
هفته سیزدهم
شنبه 26 آبان 97
ملوان بندر انزلی- مس کرمان– ساعت 14:30- ورزشگاه تختی انزلی
استقلال جنوب تهران- شهرداری ماهشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه پاس قوامین تهران
کارون اروند خرمشهر –نود ارومیه– ساعت 15:45- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه 27 آبان 97
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک – ساعت 14:30- ورزشگاه شهداء رفسنجان
قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان– ساعت 14:30- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
بادران تهران- فجرسپاسی شیراز– ساعت 14:30- ورزشگاه نفت(تهرانسر) تهران
هفته چهاردهم
شنبه 3 آذر 97
آلومینیوم اراک- ملوان بندر انزلی– ساعت 14:15- ورزشگاه امام خمینی اراک
نود ارومیه- خونه به خونه مازندران– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی ارومیه
اکسین البرز -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه انقلاب کرج
یکشنبه 4 آذر 97
گل گهر سیرجان- بادران تهران– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
فجرسپاسی شیراز- استقلال جنوب تهران– ساعت 14:15- ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز– ساعت 15- ورزشگاه شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر -مس رفسنجان – ساعت 15- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
هفته پانزدهم
شنبه 10 آذر 97
استقلال جنوب تهران- اکسین البرز– ساعت 14:15- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شهرداری تبریز -مس کرمان – ساعت 14:15- ورزشگاه شهرداری تبریز
قشقایی شیراز -خونه به خونه مازندران– ساعت 14:15- ورزشگاه پارس شیراز
مس رفسنجان –نود ارومیه– ساعت 14:15- ورزشگاه شهداء رفسنجان
یکشنبه 11 آذر 97
گل گهر سیرجان -فجرسپاسی شیراز– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
ملوان بندر انزلی- شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی انزلی
بادران تهران -شهرداری ماهشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه نفت(تهرانسر) تهران
هفته شانزدهم
شنبه 17 آذر 97
خونه به خونه مازندران- مس رفسنجان – ساعت 14- ورزشگاه شهداء سیمرغ
آلومینیوم اراک- بادران تهران– ساعت 14- ورزشگاه امام خمینی اراک
قشقایی شیراز -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14- ورزشگاه پارس شیراز
یکشنبه18 آذر 97
اکسین البرز -شهرداری تبریز– ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز – ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع)کرمان
شهرداری ماهشهر -گل گهر سیرجان– ساعت 14:30- ورزشگاه شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر- استقلال جنوب تهران– ساعت 14:30- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
هفته هفدهم
شنبه 24 آذر 97
گل گهر سیرجان- اکسین البرز – ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع)سیرجان
بادران تهران -مس کرمان– ساعت 14- ورزشگاه نفت(تهرانسر) تهران
استقلال جنوب تهران- آلومینیوم اراک – ساعت 14- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شهرداری تبریز –قشقایی شیراز– ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
فجرسپاسی شیراز- شهرداری ماهشهر– ساعت 14- ورزشگاه پارس شیراز
ملوان بندر انزلی- نود ارومیه – ساعت 14- ورزشگاه تختی انزلی
کارون اروند خرمشهر -خونه به خونه مازندران– ساعت 14:300- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر


محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
اخبار مرتبط

 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.